Private Policy

Privacy verklaring
Worshipleaderslab, gevestigd aan
Ida Wassermanstraat 13
7558 RK Hengelo,


is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.


Contactgegevens:
https://worshipleaderslab.com/
Ida Wassermanstraat 13
7558 RK Hengelo
+31643257425


Persoonsgegevens die wij verwerken
Worshipleaderslab verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
  te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
  worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
  p.witterland@live.com, dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
  verwerken
  Worshipleaderslab verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Worshipleaderslab verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  Geautomatiseerde besluitvorming
  Worshipleaderslab neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen
  besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
  besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
  (bijvoorbeeld een medewerker van Worshipleaderslab) tussen zit.
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Worshipleaderslab bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
  realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In beginsel worden uw persoonlijke gegevens
  minimaal 7 jaar bewaard. Uw gegevens zijn namelijk nodig om te voldoen aan de wettelijke
  administratieplicht. Gespreksverslagen daarentegen worden maximaal 5 jaar bewaard. Als u echter na
  een kennismakingsgesprek hebt besloten om geen gebruik te maken van de dienstverlening van
  Worshipleaderslab coaching, dan zullen uw gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.
  Delen van persoonsgegevens met derden
  Worshipleaderslab verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
  onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Worshipleaderslab gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
  inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
  website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
  noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
  de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
  hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo
  in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
  opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
  u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
  maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Worshipleaderslab en heeft u het recht
  op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
  persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
  genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
  persoonsgegevens sturen naar p.witterland@live.com.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
  maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  Worshipleaderslab wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
  de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Worshipleaderslab neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
  om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
  tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
  van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via p.witterland@live.com