Luide lofprijs in de bijbel

Lofprijs in de tijd van David

Deze week deelde ik in de training voor Profetische aanbidding: “Worship has to be loud.” Ik geloof dat lofprijs een doorbrekers zalving draagt. Er gebeurt wat in de hemelse gewesten als wij lofprijzen en aanbidden. Als we God tronen op onze lofzangen, zal elke andere macht onttroond worden.

In de bijbel staat hoe David de tempelmuziek had georganiseerd, hij had de Levieten aangesteld onder leiding van Asaf, Heman en Jeduthun (Ethan).

1 Kronieken 25:1, 6, 7 HTB David en de legerofficieren benoemden daarna talentvolle mannen, die zorgden voor de muzikale begeleiding van de koorzang met citers, harpen en cymbalen. Hun muzikale taak omvatte het bespelen van cymbalen, harpen en citers, zij stonden allemaal onder leiding van hun vader wanneer zij deze taak in de tempel uitvoerden. Asaf, Jeduthun en Heman voerden dit alles uit volgens de aanwijzingen van de koning. Zij en hun gezinnen waren geoefend in het zingen van lofliederen voor de Here, ieder van hen, 288 in totaal, was een kunstenaar.

1 Kronieken 15:16,19, 28 HSV Verder zei David tegen de leiders van de Levieten dat zij hun broeders, de zangers, op moesten stellen met muziekinstrumenten, met luiten, harpen en cymbalen, om luide en blijde klanken te laten horen. En de zangers, Heman, Asaf en Ethan lieten zich horen met koperen cymbalen. Zo bracht heel Israël de ark van het verbond van de Heere over, met gejuich en met bazuingeschal, met trompetten en met cymbalen; en zij lieten muziek horen met luiten en harpen.

Als ik me hier iets bij voor probeer te stellen, dan was dit een geweldig feest. Een prachtig koor begeleid door gezalfde, geoefende musici. Deze Levieten waren vrijgezet van ander werk om dienst te kunnen doen in de tempel. Wat een geweldige taak, maar ook een verantwoordelijkheid om heilig te leven als priesters. David had deze Levieten samen met de legerofficieren benoemd, omdat ze wisten dat de geestelijke strijd reëler was dan de zichtbare strijd. Er staat ook dat het luid was. In die tijd natuurlijk nog niet versterkt, maar een cymbaal alleen kan onversterkt al veel geluid maken!

De psalmen staan vol met bijzondere en prachtige beelden van lofprijs en aanbidding.

Psalm 95:1-2 HSV Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heere,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.
Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.

Psalm 47:2 HSV Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang.

Psalm 150:5 HSV Looft Hem met helder klinkende cymbalen, loof Hem met luid klinkende cymbalen

Dat is luide, uitzinnige lofprijs en dankzegging met zang, instrumenten, gejuich en klappen.

Bevrijding door lofprijs

Derek Prince vertelt over een gebeurtenis waarbij een vrouw aanklopte bij hem tijdens een gebedsbijeenkomst en hem vroeg of hij voor haar man wilde bidden. Ze zei: “Hij is juist uit de gevangenis ontslagen. Hij heeft een boze geest.” Derek schrijft dat hij in die dagen ver uit de buurt bleef van boze geesten. Dat had hij geen idee had wat hij moest doen. Daarom zei hij: “Kom mee, we zijn aan het bidden”. Ze gingen mee naar boven en de groep ging verder met bidden en maakten daarbij behoorlijk veel lawaai. De man kwam op een gegeven moment naar Derek toe en zij dat hij niet van al dat lawaai hield en dat hij weg zou gaan. Derek schrijft: “Mijn antwoord werd door God geïnspireerd. Luister, zei ik het is de duivel die niet van dat lawaai houdt, omdat wij Jezus prijzen en hij haat dat. U hebt twee keuzes. Als u nu weggaat, gaat de duivel met u mee, Als u hier blijft, gaat de duivel zonder u weg”. De man besloot te blijven en na ongeveer tien minuten kwam hij naar Derek toe en zei: “Hij is weg! Ik voelde dat hij via mijn keel wegging”.  Een prachtig voorbeeld van hoe lofprijs de duivel meer in verwarring brengt, dan hij ons in de war kan brengen.*

Gevoelig voor de Heilige Geest

Ik denk dat het belangrijk is dat we als aanbidders en als geluidsteam altijd gevoelig moeten zijn voor de Heilige Geest. Is het een moment van lofprijs voor doorbraak? Of een moment van bediening of rustige aanbidding, waarbij we mogen luisteren naar Gods stem. J.A. Medders ** schrijft het volgende: “Dit is wat we allemaal moeten afwijzen; ons vlees. Laten we niet vergeten dat aanbidding nooit over ons gaat. Misschien vind je een bepaald nummer niet leuk, maar als het tekstueel solide is en de kerk samen God kan aanbidden, houd je mond dan gewoon. Kruisig je vlees. Aanbidding gaat niet over jou.  Plaats je broers en zussen boven je eigenbelang, tenzij je wit dat een tijd van Godsgerichte aanbidding over jou gaat.”

Filipenzen 2: 3 HSV Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is.

*Dankzegging, lofprijs, aanbidding. Derek Prince pag. 41

**Why Your Worship Needs to Be LOUDER (churchleaders.com)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *