Profetische aanbidding, alle ogen gericht op Hem!

Openbaringen 19:10 HSV:

En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: “Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mede dienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.”

In dit gedeelte ontmoet Johannes een engel die tegen hem zegt dat Johannes niet hem, maar God alléén moet aanbidden. 

Daarna spreekt hij over de Geest van profetie: deze spreekt over Jezus. In de NLT vertaling staat dat de essentie van profetie is om een duidelijk getuigenis te geven voor Jezus.

Jezus is het levende woord en profetie wijst uiteindelijk op God als de bron van alle ware profetie. Alle profetie zou ervoor moeten zorgen om God alleen te aanbidden.

Hemelse aanbidding in de troonzaal

Het boek Openbaringen staat vol van aanbidding. Een geweldig boek om te lezen als je meer inzicht wilt krijgen hoe dit in de hemel gaat. In hoofdstukken 4 en 5 wordt de troonzaal beschreven. God wordt daar continue aanbeden door de vier wezens. Ze zijn vol ogen, van voren en achteren, van binnen en buiten. Dag en nacht roepen ze zonder ophouden:

“Heilig! Heilig! Heilig is de Heer God, de Almachtige God, die was en die is en die komt! (Op 4:8 BB)

De 24 oudsten laten zich elke keer als de vier wezens dit doen, in aanbidding op de grond vallen en werpen hun kronen op de grond. En aanbidden God met de woorden: 

“Heer, alle macht en eer en kracht is voor U. Dat bent U waard. Want U heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn er omdat U wilde dat ze er waren en omdat U ze heeft gemaakt.” (Op 4:11 BB)

Ik hoorde Jay Thomas (IHOP) uitleggen dat de vier wezens allemaal vanuit een andere plek God aanbaden en vol met ogen zijn, omdat hun enige taak is om naar God te kijken en Hem te aanbidden. Wauw dit raakte mij diep. Aanbidding is kijken naar Hem, alle ogen gericht op Hem!

In openbaringen 5 lees je dat duizenden en tienduizenden, ontelbare engelen rondom de troon samen met de oudsten en vier wezens luid riepen:

“Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.” (Op 5:12 HSV)

We worden in de bijbel opgeroepen te profeteren en ons er naar uit te strekken

We kunnen als christenen allemaal Gods stem verstaan. Ik geloof dat God zelfs vaak tot ons spreekt, maar dat we het vaak niet horen door alle ruis om ons heen. 

In Johannes 10:27 HSV zegt Jezus: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen mij.”

Daarnaast kunnen we allemaal openbaring krijgen van de Heilige Geest om een ander ermee te dienen. (1 Kor 12:7)

Paulus zegt in 1 Kor 14:1 en 31 HSV onder ander het volgende over profetie: 

Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden.

Derek Prince zegt hierover het volgende: “Duidelijker kan het niet. Het is de geopenbaarde wil van God voor alle leden van de gemeente dat zij de geestelijke gave van profetie gebruiken.”

Hoe zit het met profetisch zingen?

Je kunt in het oude testament lezen dat David samen met de legerbevelhebbers de Levieten uitkoos die profetisch zouden zingen op de muziek van harpen, citers en cimbalen. (1 Kron 25:1)

In Efeze 5:19 lezen we in TPT:

Keep speaking to each other with words of Scripture, singing the Psalms with praises and spontaneous songs given by the Spirit. In de Nederlandse vertaling (o.a. NBG, HTB en HSV) staat: geestelijke liederen.

Paulus schrijft in 1 Kor 14:15: Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen. 

We kunnen geleid door de Heilige Geest de woorden zingen die Hij ons ingeeft en we kunnen ook met ons verstand zingen. Ik geloof dat er een mooie balans mag zijn in een aanbiddingsdienst met zowel liederen die we mogen zingen met ons verstand en liederen die vanuit de Geest geïnspireerd zullen zijn en altijd zullen wijzen naar het aanbidden van God!

Uiteindelijk zullen profetieën als we bij God zijn, niet meer nodig zijn (1 Kor 13:8) en het enige wat overblijft is aanbidding.

Alle ogen gericht op Hem!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *